وب سایت رسمی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان البرز

کرج - میدان توحید - بلوار امام زاده حسن - مصلی کرج

شرح وظایف هیئت امناء

 • ۷۵۷۳
شرح وظایف هیئت امناء

شرح وظایف هیئت امناء به شرح زیر می باشد:

۱- تشکیل جلسات هیئت امنا با حضور یا اطلاع امام مسجد  و بحث و بررسی و اخذ تصمیم لازم پیرامون مسائل گوناگون مسجد؛

۲- رسیدگی به امور تأسیساتی مسجد از قبیل آب ، برق ، تلقن ، سوخت ، وسایل گرمازا و غیره؛

۳- اجرای طرحهای عمرانی با استفاده از عوامل مجرب ؛

۴- محافظت از وسایل و اموال مسجد و نظارت بر حسن استفاده از موقوفه ، مطابق با نظر واقف ؛

۵- برگزاری مناسب مراسم با همکاری کانون و بسیج با نظر امام مسجد ؛

۶- دعوت از وعاظ و سخنرانهایی که امام جماعت تعیین می‌نمایند ؛

۷- برنامه ریزی برای خادم و نظارت بر امور احاله شده ؛

۸- دریافت عواید مستغلات و موقوفات مسجد و جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی از طرق گوناگون ؛

۹- ثبت دریافتها و پرداختها و نگهداری اسناد مالی در دفاتر و اجرای امور حسابداری و مربوط به آن ؛

۱۰- گزارش حوادث و اتفاقات مسجد و محل ، به طور مرتب به امام مسجد ؛

۱۱- دادن بیلان کار ماهانه به امام مسجد ؛

۱۲- دادن بیلان کار سالیانه به مرکز رسیدگی به امور مساجد استان که به امضا امام مسجد رسیده باشد ؛

۱۳- افتتاح حساب جاری به نام مسجد در یکی از بانکهای دولتی با امضای امام مسجد به طور ثابت و یکی از دو تن اعضای هیئت امنا به طور علی البدل ؛

۱۴- اختصاص مکانی برای فعالیتهای فرهنگی و برادران بسیج در حد توان ؛

۱۵- اجرای سایر اموری که امام جماعت ابلاغ کند.

 

هیئت امنا پنج عضو با مسئولیت های زیر دارد:

۱- رئیس هیئت امنا؛

۲- مسئول امور اداری؛

۳- مسئول امور مالی و حسابداری؛

۴- مسئول امور فرهنگی و برگزاری مراسم؛

۵- امور ساختمانی ، بهداشت و تجهیز مسجد.

 

۱-شرح وظایف رئیس هیئت امنا :

الف ) ارتباط مستقیم و نزدیک با امام مسجد در زمینة کارها و برنامه های مسجد؛

ب) پی گیری مصوبات هیئت امنا که به تصویب و تأیید امام مسجد رسیده است؛

ج) نظارت بر حسن اجرای امور احاله شده به اعضای هیئت امنا؛

د) دادن بیلان کار ماهانه به امام جماعت و بیلان کار سالانه به مرکز رسیدگی به امور مساجد پس از امضا امام مسجد؛

ه) دادن  تراز مالی و تصمیمات اتخاذ شده جهت اعلام نظر به امام مسجد؛

و) اعلام جلسات عادی و فوق العاده به اعضا و امام مسجد و رساندن دستور جلسه به ایشان، حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه؛

ز) امضای مکاتبات هیئت امنا.

 

۲- شرح وظایف مسئول امور اداری :

الف) دریافت نامه ها ، اجرای کلیة امور مکاتبات مربوط به مسجد؛

ب) ثبت و نگهداری و بایگانی مکاتبات؛

ج) تنظیم صورتجلسات هیئت امنا و ثبت آن؛

د) تنظیم گزارش حوادث و اتفاقات و تسلیم به امام مسجد و هیئت امنا؛

ه) سرجمعداری و تهیة فهرست از کلیة اموال مسجد و سرجمعداری آن.

 

۳- شرح وظایف امور مالی و حسابداری :

الف) افتتاح حساب جاری به نام مسجد؛

ب) دریافت کلیة عواید موقوفات و جمع آوری کمکهای مردمی؛

ج) ثبت دریافتها و پرداختها و ثبت و نگهداری اسناد مالی و اجرای امور حسابداری مربوط به آن؛

د) تنظیم و دادن  ترازنامة مالی به امام مسجد و هیئت امنای مسجد.

 

۴- شرح وظایف مسئول امور فرهنگی :

الف) درج  مراحل ثبت نام امور اجرائی و نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی؛

ب) برگزاری مراسم مذهبی به نحو احسن، با مشارکت و همکاری کانون ، بسیج و مردم محل؛

ج) اجرا و نظارت بر تبلیغات لازم برای در خصوص فعالیت های مسجد؛

د) دعوت از سخنرانانی که امام مسجد، تعیین می‌کند.

 

۵- شرح وظایف مسئول امور ساختمان و بهداشت و تجهیز مسجد :

الف) اجرای طرحهای عمرانی، بازسازی و بهسازی مسجد؛

ب) رسیدگی به امور تأسیساتی مسجد مثل آب ، برق و جز آن؛

ج) تهیه و خرید اقلام مورد نیاز مسجد؛

د) فروش اقلام مستهلک با تصویب و نظارت امام مسجد و هیئت امناء؛

ح) برنامه ریزی و پی‌گیری مداوم زیبا سازی و نظافت و بهداشت مسجد ؛

ط) نظارت بر کار خادم در جهت بهبود کیفیت نظافت مسجد؛

ی) تجهیز مسجد و اختصاص تأسیسات جنبی مسجد در جهت استفادة بهینه از امکانات و فضای مسجد برای فعالیتهای بسیج و کلاسهای فرهنگی.

 

گردش کار :

۱- امام مسجد با دقت و تحقیق و تفحص کامل ، از میان نمازگزاران خوش نام و مورد اعتماد محل ، افرادی با سواد و آشنا به مسائل فرهنگی، دلسوز ، دارای انگیزه و وقت کافی و با توان مدیریت و نظارت ، به مرکز معرفی می‌نماید .

در این راستا امام مسجد می‌باید سعی نماید که ترکیب اعضای پیشنهادی را به گونه ای تنظیم کند که هریک از اعضا دربارة یکی از مسئولیتهای فوق دارای توان و تخصص باشند تا بتوانند مسئولیتی بر عهده گیرند و به نحو احسن امور را اداره نمایند .

گفتنی است در صورتی که مسئولین کانون فرهنگی و بسیج شرایط عضویت در هیئت امنا را دارا باشند معرفی آنان برای عضویت در هیئت امنا موجب انسجام بیشتری در امور مسجد خواهد شد .

۲- مرکز پس از بررسیهای لازم آنان را به مدت دو سال به عضویت هیئت امنای مساجد منصوب می‌نماید ، در صورتی که مساجد دارای موقوفات باشند پس از تعیین صلاحیت به تشخیص مرکز به سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی می شوند تا حکم لازم برای نظارت بر موقوفات را نیز دریافت دارند .

۳- پس از صدور حکم از طرف مرکز، اعضای هیئت امنا می‌باید با هماهنگی و حضور امام مسجد جلسه ای تشکیل دهند و در اولین جلسه، رئیس ، قائم مقام و منشی جلسه را انتخاب و وظایف و مسئولیت اعضا را مشخص نمایند .

تبصره :

پس از تنفیذ امام مسجد هر یک از اعضای هیئت امنا در مسئولیتهای خود شروع به کار خواهند نمود .

۴- در صورتی که به عللی یکی یا کلیة اعضای هیئت امنا تخلف نمایند یا ویژگی های خویش را از دست بدهند، امام مسجد این مطلب را کتباً به مرکز اعلام می کند تا مرکز بررسی و اقدام لازم انجام دهد . 

 

آئین نامة اجرایی تشکیل جلسات هیئت امنا:

۱-هیئت امنا می‌باید حداقل هر پانزده روز یکبار جلسه تشکیل دهد و دربارة مسائل مسجد به بحث و تبادل نظر بپردازد.

۲- اعضای هیئت امنا درنخستین جلسة خود رئیس ، قائم مقام و منشی را انتخاب و مسئولیت و وظایف هر یک از اعضا را تعیین می نمایند .

۳- در صورت ضرورت با پیشنهاد امام مسجد یا رئیس هیئت امنا ، جلسة فوق العاده تشکیل خواهد شد .

۴- جلسات هیئت امنا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یاید ، که حضور رئیس هیئت امنا یا قائم مقام در آن الزامی است .

۵- امام مسجد می‌تواند در کلیة جلسات هیئت امنا شرکت نماید و ریاست جلسه در صورت حضور امام مسجد، بر عهدة ایشان خواهد بود .

۶- کلیة مصوبات جلسات با رأی اکثریت حاضر در جلسه و با تایید امام مسجد ، قابل اجراست .

۷- تقسیم کار بین اعضا می‌باید به تناسب استعداد و توان کاری آنان صورت پذیرد .

۸- انتخاب فرد یا افرادی در سمت ناظر در جلسات صندوق قرض الحسنه ، صندوق خیریه ، کانون فرهنگی و جلسة مسئولان بسیج از طرف هیئت امنا ، بلامانع است .

۹- امور مالی ، دریافت و پرداخت ، امور ساختمانی ، خرید یا فروش وسایل مسجد، پس از تبادل نظر و تصویب هیئت امنا و تأیید امام مسجد، مسئول مربوط، به اجرا در می آید .

۱۰- دربارة موقوفات، رعایت مُفاد وقف نامه و هماهنگی با سازمان اوقاف و امور خیریه الزامی است.

 • سلام چند روزی هست که بعنوان یکی از اعضای امنا مسجد محل انتخاب شدم رشته تخصصی من مالی میباشد دوست دارم صندوق قرض الحسنه برای مسجد درست کنم ازکجابایدشروع کنم .؟
  پاسخ:
  باسلام
  شرح وظایف و جامع قوانین راه اندازی صندوق قرض الحسنه در مسجد در وب سایت موجود است با ملاحظه و خواندن آن قدم به قدم زیر نظر امام مسجد و همکاری امناء، امور را پیگیری نمایید.
 • باسلام وعرض ادب؛ آیاواقف مسجد درخصوص تعیین امام جماعت و هیئت امناء مسجد می تواند دخیل باشد؟
  پاسخ:
  با سلام و تحیت
  انتخاب و گزینش امام مسجد با امور مساجد و صلاحدید اعضاء شورای سیاستگذاری می باشد.
  لکن پیشنهادات هیئت امناء یا واقف مسجد و حتی پیشنهادات مردمی بی تردید خیلی موثر در انتخاب امام مسجد و راهگشا در این زمینه خواهد بود.
 • ایا امام جماعت مسجد میتواند بدون هیچ دلیلی کسانی که مسجدی را ساختن و 50سال جزو امنای ان بودند را از امنا بودن برکنار کند؟
  پاسخ:
  باسلام و تحیت

  بی تردید اعضاء هیئت امناء مسجد باید دارای شرایطی باشند که بتوانند موجب قوام فعالیت های عمرانی و فرهنگی مسجد باشند و همچنین زمینه را برای جذب جوانان و عموم مردم فراهم نمایند. به همین دلیل امام مسجد بعنوان مدیر مسجد این حق را دارد تا با توجه به ادله و اقتضائات مسجد، امناء شایسته را برگزیند و برای آن ها حکم بگیرد.
 • سلام وقتی رییس هیئت امناانتخاب شدوغیرامام جماعت بودچگونه اداره جلسات بلامانع جماعت باشد یعنی تضادایجادمیشود2-وقتی رای گیری میشودنظرامام جماعت دیگرچه لزومی داردیابرعکس رای گیری چه لزومی دارد*
  پاسخ:
  با سلام و تحیت
  رئیس هیئت امناء در واقع به عنوان دبیر جمع هیئت امناء محسوب می شود کما اینکه در شرح وظایفش ذکر شده که او امضاء ها را جمع می کند، مصوبات رو پیگیری می کند، پروژه های محوله امام مسجد را دنبال می کند و غیره... بنابراین بعنوان ریاست اصطلاحی رایج شامل جایگاه ایشان نمی شود. لذا تقابلی با امام مسجد ندارد بلکه بازو امام مسجد برای ضمانت مصوبات جلسات و امور اجرائی خواهد بود.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.